Ielas mūzika

R.Pauls, A.Skujiņa

Skan veca leijerkaste sētā,
Un gaisma salīst namu spraugās,
Kā viduslaiku dziesmā svētā 
No spēlētāja skatiem raugās.

   Tērpts skrandās viņa augums vārgs,
   Un bada liesmas acīs kvēl.
   Un visa pasaule, viss, kas bij` dārgs,
   Plūst lētā dejā. Nav tā žēl.

Ar sauli nāk un atšalc vējā
Tam jaunība kā meža strauts,
Kas teiku pilns pār zemi skrēja - 
Nu dienu vienmuļīgā mijā rauc.

   Nāk seno atmiņu mirdzošā saime
   Raudošās mūzikas vaidos;
   Atnāk senā mīla un laime,
   Atnāk - un izdziest ielu klaidos.

:o]